JUFD-912 - 优月真里奈2018年番号 おっパブなのにま

JUFD-912 - 优月真里奈2018年番号 おっパブなのにま

此方用大黄、枳实以逐秽,加入当归、丹皮以补血生阴,攻补兼施,复何患于亡阴哉。天阳明已经前邪,见邪则拒,似乎邪之难入矣。

此方专入肺金以散其风邪。不若单治太阳,使太阳之邪不能深入,而阳明之火不治而自散耳。

一日一剂,十剂必大顺也。一剂痛轻,四剂痛止,十剂病除。

今视物倒植者,乃肝叶倒而不顺耳。盖心包火引之也,心包之火,与命门之火原自相通,二火沸腾,则血不走胃而走耳矣。

设作呆病治之,亦用附子斩关直入,则火以助火,有顷刻发狂而死矣。夫水湿之气,由于脾气之虚也。

肝气本急,怒则更急,急则血自难留,故一涌而出,往往有倾盆而吐者。 然而离魂之症与不寐之症,又复不同。

Leave a Reply