039NEO-633-葵玲奈

039NEO-633-葵玲奈

仙经以醯、蜜及猪肪、牡荆、酒辈炼至柔软,服之成仙,亦以合水银作丹砂。加黄连、海螵蛸。

服至一斤以上为妙。煮汁酒,治水肿入腹,短气咳嗽,及妇人新产,风入脏内,肿胀短气。

同茶末、鹿血丸服。 今人冬月藏冰于窖,登之以盐,是也。

加引经药∶太阳,蔓荆;阳明,白芷;太阴,半夏;少阴,细辛;厥阴,吴茱萸;巅顶,本。男妇气痛,同韭根、乌药、鸡子煮酒服。

小儿丹毒∶唾和胡粉,从外至内敷之良。注云∶上池水,半天河也。

时珍曰∶此说非矣。 风,痛欲破,研汁,入粥食,得大汗即解。

Leave a Reply